KETENPARTNERS
EN ONZE AMBITIES

Ziekenhuis

Het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) en het NAZB (Netwerk Acute Zorg Brabant) zijn het platform voor samenwerking en afstemming met de ziekenhuizen in ons werkgebied. Vanuit deze overleggen wordt onderzoek gedaan naar ketenoptimalisatie en worden de mogelijkheden van zorgcoördinatie onderzocht. Ook op het gebied van personeelsbeleid wil de RAV aansluiting zoeken bij ziekenhuizen en huisartsenposten. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt, waar de gehele acute zorgsector enorm veel last van heeft, is het van groot belang om samen op te trekken. We willen namelijk niet meer elkaar het personeel ‘afsnoepen’, maar de handen ineen slaan om samen de problemen op te lossen.

Huisartsen(post)

In het primaire proces van ambulancezorg zijn de huisartsen(posten) van grote invloed. Zij zijn in veel gevallen de aanvrager van ambulancevervoer, maar zij zijn ook degenen aan wie de ambulanceverpleegkundige de zorg overdraagt als het besluit valt dat vervoer naar het ziekenhuis niet nodig is. Goede afstemming en begrip voor elkaar is noodzakelijk om zowel het proces van de RAV als dat van de HAP optimaal te laten verlopen. De verpleegkundig specialisten in ambulancezorg (VSAZ) van onze RAV vormen hierin een belangrijke schakel. Hun parttime detachering op een aantal huisartsenposten (HAP) in het werkgebied zien wij als een kansrijke eerste aanzet tot integrale zorg. Op deze manier raken zij bekend met de NHG-standaarden en daarnaast ontlasten zij de huisartsen, wellicht in de toekomst ook door het rijden van visites.

Ook zal de RAV in de komende jaren de digitale zorgoverdracht naar huisartsen(posten) realiseren.

GGZ

In het kader van zorgdifferentiatie zijn onze zorgambulancemedewerkers in 2018 bijgeschoold voor het vervoer van personen met verward gedrag. Indien geen medische behandeling nodig is, verzorgen zij het vervoer van deze groep patiënten. Op deze manier leveren wij de meest passende zorg voor deze specifieke zorgvraag, én worden de ALS-ambulances ontlast zodat er meer beschikbaarheid is voor acute spoedzorg. Ook de GGZ-instellingen worden meegenomen in het onderzoek naar de mogelijkheden van samenwerking in de triage.

GHOR

De GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) is verantwoordelijk voor coördinatie en regie van de Grootschalig Geneeskundige Bijstand (GGB). De GHOR werkt nauw samen met de RAV, die verantwoordelijk is voor het leveren van verantwoorde ambulancezorg in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Er worden specifieke eisen gesteld aan de meldkamer ambulancezorg, trainen en oefenen, de inzet bij evenementen en de preparatie op inzet. Ook dient de RAV aan eisen te voldoen op het gebied van ambulancebijstand, gewondenspreiding en het slachtoffervolgsysteem. Bij rampen en crises is optimale samenwerking tussen partners binnen de zorg- en veiligheidsketen van cruciaal belang. Wij willen met onze partners goede afspraken maken om ten tijde van een crisis of een ramp goed voorbereid te zijn. Wij beschikken over over een regionaal dekkings- en spreidingsplan en hebben met GHOR en ziekenhuizen afspraken vastgelegd over ambulancebijstand en gewondenspreiding in een door het ROAZ (in juni 2016) vastgesteld gewondenspreidingsplan. In opgeschaalde situaties werken de hulpdiensten en ketenpartners samen in een afgeschermde website (LCMS) om een actueel en gedeeld beeld te onderhouden van het incident. Daarnaast voert de RAV de organisatie van de OvD-G-functie uit voor de GHOR.