LEIDERSCHAP

Gemeenschappelijke Regeling

De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord is opgericht in 2006 en gevestigd in Tilburg. Het hoofdkantoor bevindt zich in ’s-Hertogenbosch. Onder de GR RAV Brabant Midden-West-Noord vallen twee RAV-regio’s: de RAV Midden- en West-Brabant en de RAV Brabant-Noord. Elke RAV heeft zijn eigen budget, maar alle overkoepelende en ondersteunende zaken worden centraal geregeld, wat efficiencywinst oplevert. Uitvoering en realisatie van ambulancezorg vindt plaats binnen het Nza-budget. Sinds de oprichting in 2006 gebeurt dat geheel zonder financiële bijdrage vanuit de deelnemende gemeenten, en kon elk jaar worden afgesloten worden met een positief resultaat. De RAV Brabant MWN voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en conformeert zich aan de door de branchevereniging AZN (Ambulancezorg Nederland) ontwikkelde landelijke richtlijnen en professionele standaarden voor meldkamer en ambulancezorg.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Bestuur

Het Algemeen Bestuur van de RAV Brabant MWN bestaat uit afgevaardigden van de 41 gemeenten die deelnemen aan de Gemeenschappelijke Regeling en komt eenmaal per jaar bijeen. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 6 leden van het Algemeen Bestuur, en vergadert driemaal per jaar. Slagvaardige besluitvorming over de uitvoering van de ambulancezorg is onder alle omstandigheden gegarandeerd doordat het Dagelijks Bestuur de uitoefening van al zijn bevoegdheden opdraagt aan de directeur RAV, voor zover de aard van die bevoegdheden zich daartegen niet verzet en er geen wettelijke beperkingen zijn. De directeur RAV oefent deze bevoegdheden uit onder verantwoordelijkheid van en namens het Dagelijks Bestuur. De RAV is een platte organisatie, ingericht voor het leveren van doelmatige en doeltreffende ambulancezorg, waarbij de verantwoordelijkheden bij alle processen duidelijk en beschreven zijn. Taken en bevoegdheden zijn zo laag mogelijk in de organisatie gelegd en er wordt gestuurd op resultaten. Klik hier voor het organogram.


Directeur RAV

De directeur RAV is eindverantwoordelijk voor de strategische beleidsontwikkeling van de RAV, de operationalisering van beleidsdoelstellingen en beheer en mandatering van de aan de RAV ter beschikking gestelde middelen. Tevens is hij directievertegenwoordiger in het kader van het kwaliteitsmanagementsysteem en WOR-bestuurder.


Managers RAV

De managers RAV zijn integraal verantwoordelijk voor de tactische en operationele uitvoering, de inzet van middelen en personeel, het uitvoeren van personeelsbeleid en het beheer binnen hun RAV-regio. Zij krijgen hiervoor duidelijke, afgebakende bevoegdheden (waaronder budgetbeheer) van de directeur RAV gemandateerd. De managers RAV zijn verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en voorbereiding voor het aan hen, door middel van een portefeuille, toegewezen taakveld. Besluitvorming rondom het voorgenomen beleid met betrekking tot het specifieke taakveld vindt plaats in het MT-RAV en wordt uiteindelijk inhoud en vorm gegeven binnen de twee RAV-regio’s. Voor de implementatie van de besluiten van het MT-RAV in de regio’s is de manager RAV zelf verantwoordelijk.


Teammanagers ambulancezorg

De teammanagers geven leiding aan het desbetreffende team en zijn eerste aanspreekpunt voor de medewerkers. Tijdens een maandelijks bilateraal overleg rapporteert de teammanager aan de manager RAV met betrekking tot personeel, materieel, kwaliteit, en de specifieke regiodoelstellingen.


Meldkamer ambulancezorg (MKA)

De MKA vervult in operationele zin de regiefunctie op kwaliteit, coördinatie en communicatie in het eerste deel van de keten van de spoedeisende medische hulpverlening. Daarnaast draagt de MKA zorg voor afstemming met de partners in die keten. Een goed functionerende MKA is van groot belang, ook in het kader van dynamisch ambulancemanagement waarin zij de aansturende partij is. De meldkamers ambulancezorg van de RAV Brabant MWN functioneren beide binnen een gemeenschappelijke meldkamer. De MKA valt functioneel en hiërarchisch onder de leiding van de betreffende manager RAV, de dagelijkse aansturing wordt uitgevoerd door een teammanager MKA.


Medisch management

Het Het medisch stafbureau (MSB) vult binnen de RAV het functiegebied medisch management ambulancezorg in. Het MSB wordt aangestuurd door de manager Zorg, bestaat uit verpleegkundig specialisten in ambulancezorg (VSAZ) en medisch managers ambulancezorg (MMA), en biedt 24x7 uur beschikbaarheid. Binnen het MSB is de verantwoordelijkheid geborgd voor de medische aspecten van de ambulancezorgverlening (inclusief meldkamer ambulancezorg). Het medisch management van de RAV Brabant MWN is ingevuld conform de vigerende zorgwetgeving en het Professioneel Statuut MMA (NVMMA en AZN, 2013). Kerntaken van het MSB zijn bewaking en toetsing van het protocollair handelen, toetsing van opleiding en deskundigheidsbevordering, en evaluatie van de medische aspecten van de klachtenafhandeling. Tevens adviseert het MSB het management van de RAV inzake alle medische aangelegenheden, en onderhoudt ter zake contacten met de ketenpartners en de Inspectie gezondheidszorg en jeugd (IGJ). De medische eindverantwoordelijkheid ligt bij de MMA. De MMA’s van de RAV Brabant MWN zijn alle artsen die gekwalificeerd zijn als medisch manager voor een RAV, die naast hun taak als MMA nog praktisch werkzaam zijn als arts SEH en/of MMT-arts.


Externe partijen

De RAV Brabant MWN voert alle ambulancezorg in haar werkgebied zelfstandig uit, zonder inzet van externe partijen. Wel wordt in het grensgebied over en weer burenhulp verzorgd door collega-RAV’s. Deze RAV’s zijn aangewezen als vergunninghouder waardoor zij voldoen aan de eisen voor het uitvoeren van ambulancezorg.

Overleg- en besluitvormingsstructuur

Besluiten worden genomen in het MT RAV Kern, bestaande uit directeur, manager RAV Midden- en West-Brabant, manager RAV Brabant-Noord, manager Zorg, controller en directiesecretaris. Het MT RAV Kern vindt 2x per maand plaats. Daarnaast is er maandelijks een MT RAV Staf, waarbij de strategisch adviseurs aansluiten bij het MT RAV Kern. Viermaal per jaar is er een MT RAV Breed, waarbij het MT RAV Kern wordt uitgebreid met alle teammanagers. Op deze manier worden de verschillende functies betrokken bij beleidsontwikkeling en besluitvorming en is de samenhang tussen de verschillende aandachtsgebieden geborgd. Elke manager RAV heeft maandelijks met zijn eigen teammanagers een regionaal managementoverleg (RMO). In het RMO wordt uitvoering van beleid uitgewerkt en worden andere operationele zaken besproken. De RAV Brabant MWN heeft een ondernemingsraad van 9 leden die een keer per maand vergadert. Klik hier voor een overzicht van de overlegstructuur.

Stijl van leidinggeven

Directie en managers RAV

De leiderschapsstijl van directie en managers RAV getuigt van ondernemerschap, is efficiencygericht, besluitvaardig, herkenbaar en transparant. Daarnaast is men coachend en faciliterend naar de medewerkers toe. Directie en managers RAV hebben aandacht voor de communicatie top-down, en strategische beslissingen worden duidelijk en direct gecommuniceerd met de medewerkers. Het management van de RAV vervult een voorbeeldfunctie en is van onbesproken gedrag.


Teammanagers

De stijl van leidinggeven van de teammanagers is coachend en gericht op de ontwikkeling van de medewerker. Belangrijk hierbij is dat de verantwoordelijkheid niet uit handen genomen wordt, maar blijft liggen bij diezelfde medewerker. De teammanager is aanspreekpunt voor de medewerker, heeft een voorbeeldfunctie en is veel aanwezig op de werkvloer. De ontwikkeling van team en teamleden is de hoofdtaak, indien nodig is er sturing en maatwerk op het individu. Het stimuleren van intrinsieke motivatie bij teamleden is een belangrijk aandachtspunt.