DE MAATSCHAPPIJ
EN ONZE AMBITIES

Opgeschaalde zorg

De RAV is verantwoordelijk voor het leveren van verantwoorde ambulancezorg tijdens opgeschaalde omstandigheden en crisisomstandigheden.

Sinds 2016 werkt de RAV Brabant MWN volgens het Grootschalige Geneeskundige Bijstandsmodel (GGB-model). Omdat de reguliere ambulancezorg als vertrekpunt wordt gebruikt, sluit dit model goed aan bij de dagelijkse manier van werken in de praktijk. 

Bij de ontwikkeling van het GGB-model staan doelmatigheid, flexibiliteit, en het verbeteren van de responstijd hoog in het vaandel, waarbij het zo snel mogelijk vervoeren van slachtoffers voor de juiste snelle zorg naar een ziekenhuis (scoop en run) onze eerste doelstelling is.

De GGB-slagkracht is afhankelijk van een optimale samenwerking en afstemming tussen de ketenpartners in een multidisciplinair verband, waarbij wij veel investeren in het actief betrekken van ketenpartners bij ontwikkelingen, training en oefeningen. Onder verantwoordelijkheid van de GHOR zal ook de ontwikkeling en het beheer van een GGB-kwaliteitsmodel worden opgepakt.


De GHOR bewaakt de optimale werking van de ketensamenwerking. Elke afzonderlijke partij binnen het model kent een zelfstandige verantwoordelijkheid voor de eigen kwaliteitsinrichting en uitvoering. Zo ook de RAV. Onze RAV Brabant MWN kent per 1 april 2019 een Incident Respons Team (IRT), waarmee nog slagkrachtiger kan worden gehandeld ten tijde van een GGB-, TGB- of CBRN-incident.  


De ontwikkelplannen binnen de crisisbeheersing van de RAV Brabant MWN worden versterkt op basis van BCM (Business Continuity Management). BCM is een modern managementproces voor het identificeren van bedreigingen voor een organisatie, en op de mogelijke impact van deze bedreigingen op de zorgcontinuïteit en de bedrijfsvoering indien zij zich daadwerkelijk voordoen. Wij zetten de komende jaren in op het wegnemen van restrisico’s op het primaire proces en de bedrijfsvoering (interne crisisbeheersing) door actieve toepassing van BCM.

Kennisdeling

Een mooi voorbeeld van het actief delen van kennis is de ondersteuning die wij bieden aan St. Maarten. Sinds 2015 worden de ambulancehulpverleners op St. Maarten geschoold door trainers van onze RAV. Na de orkaan in 2017 bood de RAV, in samenwerking met VNG Internationaal, hulp en advies in het kader van het versterken van de rampenbestrijding, crisisbeheersing en algemene organisatorische zaken.

Een ander voorbeeld voor een geheel andere doelgroep is het project Team Ambulance, dat in 2015 gestart werd. Dit project heeft als doel leerlingen van de basisschool op een laagdrempelige manier informatie over ambulancehulpverlening te geven. Daarvoor ontwikkelden we speciaal lesmateriaal in de vorm van een lesboek, werkbladen en een animatiefilmpje. Het bezoek aan de school vindt plaats met een kleurrijke, in het thema bestickerde ambulance. Een groep van enthousiaste medewerkers verzorgt deze bezoeken op vrijwillige basis. Team Ambulance bezoekt ook diverse evenementen voor de doelgroep kinderen.

Betere besteding budgetten acute zorg

Door zorgcoördinatie en –differentiatie kunnen we de acute zorg beter afstemmen, waardoor er in toenemende mate sprake kan zijn van waardecreatie voor zowel de patiënt als de keten. Hierdoor kan de kwaliteit van zorg verbeteren en zullen de kosten dalen. Dit draagt op termijn bij aan een betere besteding van de publieke gelden.