MANAGEMENT
VAN MIDDELEN

Financiën

De RAV verkeert in een dusdanig financiële positie dat de continuïteit niet in gevaar wordt gebracht. Sinds de oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling Brabant Midden-West-Noord per 1 januari 2006 is er steeds sprake geweest van een gezonde financiële situatie met een positief exploitatieresultaat. Het is sindsdien zelfs niet meer nodig om een financiële bijdrage te innen bij de gemeenten in het werkgebied, zoals voorheen het geval was. De RAV is afdoende verzekerd tegen risico’s verbonden aan ambulancezorg.

Middelen en materialen

Bij de aanschaf van middelen en de keuze van nieuwe producten wordt niet alleen gekeken naar de prijs/kwaliteitverhouding, maar weegt ook in hoge mate de mening van de medewerkers mee. Er is een inkoopcommissie waarin alle teams vertegenwoordigd zijn. Bij aanschaf van belangrijke middelen zoals bijvoorbeeld voertuigen, brancards of defibrillatoren, vinden er testen op de werkvloer plaats, waarvan de resultaten worden meegenomen in de besluitvorming. Door de grote schaal van de organisatie kunnen er sterke afspraken gemaakt worden met leveranciers van middelen en materialen. Indien wettelijk vereist, wordt overgegaan tot Europese aanbesteding. Gezien de risico’s van een dergelijk traject, roept de RAV Brabant MWN hiervoor externe expertise in. In het kader van het kwaliteitssysteem wordt elk jaar een leveranciersbeoordeling uitgevoerd. De uitkomsten hiervan worden geëvalueerd in de directiebeoordeling.

Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

De RAV beschikt over de nodige informatievoorzieningen om te kunnen communiceren met andere RAV’s en partners in de keten van zorg. Uitgangspunt hierbij zijn de afspraken over communicatie tussen RAV’s en ketenpartners zoals beschreven in de Richtlijn Gegevensuitwisseling HA-AMB-SEH en de Richtlijn Dynamisch ambulancemanagement.


Digitaal ritformulier

In 2007 was de RAV Brabant MWN de eerste RAV in Nederland die het digitaal ritformulier in gebruik nam. Bij de doorontwikkeling van deze software werkte de RAV Brabant MWN nauw samen met leverancier Navara en 7 andere RAV’s in een pilotproject. Inmiddels is Ambuforms doorontwikkeld tot een compleet ritregistratiesysteem, met een volwaardige backoffice en rapportagemodule.


ProQA

Sinds 2012 werken de meldkamers van de RAV Brabant MWN met ProQA, een meldkamertriagesysteem dat wereldwijd wordt gebruikt en zijn waarde heeft bewezen. Belangrijke winst door dit uitvraagprotocol is de verhoging van de kwaliteit van de hulpverlening door een betere indicatiestelling. De strakke, protocollaire uitvraagmethodiek sluit aannames uit en draagt op die manier bij aan de veiligheid van zowel patiënt als centralist. Een ander groot voordeel is dat ProQA de centralist ziet als eerste hulpverlener ter plaatse. Het geven van melderinstructie maakt structureel onderdeel uit van het meldkamerproces. Deze melderinstructie kan variëren van het stelpen van een bloeding tot het geven van reanimatie-instructie. Beide meldkamers binnen de RAV Brabant MWN zijn inmiddels ACE-gecertificeerd.

Huisvesting

In de laatste jaren heeft de RAV Brabant MWN een aantal moderne en duurzame ambulanceposten in gebruik genomen. Bij de bouw van een nieuwe post wordt een goed doordachte blauwdruk gevolgd. Deze blauwdruk is door de RAV zelf ontwikkeld op basis van de ervaringen in de afgelopen jaren. Veel aandacht is er daarbij voor de logica in de routing van de dagelijkse praktijk. Het accent ligt de laatste jaren op duurzaamheid en energiebeheersing. De RAV streeft naar reductie van de energievraag en maakt daarbij gebruik van moderne technieken zoals warmte/koude-opslag, zonnepanelen en isolatie.