MANAGEMENT VAN PROCESSEN

Kwaliteitssysteem

De RAV is sinds 2005 volledig HKZ-gecertificeerd en levert veilige ambulancezorg. In 2014 werd het certificaat voor Patiëntveiligheid behaald en in 2018 de ISO-certificering voor Informatieveiligheid. De meldkamers van Brabant-Noord en Midden- en West-Brabant behaalden de ACE-norm voor het uitvraagsysteem ProQA in respectievelijk 2016 en 2017. Het protocollair handelen van de meldkamercentralisten wordt nauwgezet gemonitord binnen dit systeem door middel van intercollegiale toetsing en evaluatie (EDQ).

Meldkamerproces

De RAV controleert en verbetert continu de selectie en triage bij de ambulancezorg, dat is geborgd binnen de methodiek van het triagesysteem ProQA. Zorgintake en –indicatie geschiedt enkel door BIG-geregistreerde verpleegkundigen. Alleen aan de uitgiftekant worden niet-verpleegkundig centralisten ingezet.

Proces spoedvervoer

De RAV analyseert de oorzaken van de overschrijdingen en neemt waar mogelijk maatregelen om deze zoveel mogelijk te voorkomen. De overschrijdingen op ritten met urgentie A1 worden dagelijks door de betreffende teammanager geanalyseerd. Het management heeft doorlopend zicht op productie en prestaties door het gebruik van digitale rapportages en dashboards. Eens per jaar wordt een analyse gedaan op de doeltreffendheid van de spreiding en beschikbaarheid van ambulances in het afgelopen jaar. Op basis daarvan vindt aanpassing, verschuiving en (indien financieel mogelijk) uitbreiding van paraatheid plaats De RAV Brabant MWN streeft naar de beste prestatie die mogelijk is met de middelen die zij daarvoor tot haar beschikking heeft. De focus ligt hierbij op de ritten met urgentie A1. Als gevolg van het streven om zoveel mogelijk patiënten in het werkgebied binnen 15 minuten te bereiken, bevindt de meeste beschikbaarheid van ambulances zich in de stedelijke gebieden. Er blijft een spanningsveld tussen totaalprestatie en prestatie op gemeenteniveau. Een belangrijk argument bij de prioriteitstelling is dat bij de focus op de totaalprestatie het grootst aantal mensen op tijd geholpen wordt.

Proces planbaar vervoer

De planning van het planbare vervoer wordt ondersteund door een adequaat werkend geautomatiseerd systeem. De zorgambulancedivisie rijdt overdag en ‘s avonds op werkdagen, en overdag op weekend- en feestdagen. Daarbuiten zet de RAV reguliere ambulances in. Voor het zorgambulancevervoer zijn normen over de afgesproken haal- of brengtijd gecommuniceerd met de betreffende zorginstellingen. Voor bestralings- en behandelafspraken wordt het afgesproken tijdstip strikt aangehouden. Voor het overige vervoer geldt een marge van 1 uur. Is geen strikt tijdstip noodzakelijk, dan geldt een marge van 2 uur. Voor het zorgambulancevervoer gelden strikte inzetcriteria. In het werkgebied van de RAV Brabant MWN worden personen met verward gedrag deels door de zorgambulance vervoerd. De teams ontvingen hiervoor een gerichte bijscholing.