De RAV Brabant Midden-West-Noord streeft naar optimale waardecreatie voor de patiënt, oftewel: het verschil maken op het niveau van de leefwereld van de patiënt. Er is sprake van een veranderende zorgvraag. De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder. Deze autonome, zelfredzame ouderen blijven steeds vaker zelfstandig wonen, ondanks dat er in deze groep vaak sprake is van multimorbiditeit. De RAV wordt daardoor steeds vaker ingezet voor ziektebeelden waarvoor onze ambulanceverpleegkundigen eigenlijk niet zijn opgeleid of waarvoor om verschillende redenen de huisarts niet wordt geraadpleegd maar 112 wordt gebeld.

Zowel VWS in het regeerakkoord 2016 als AZN (Visiedocument AZN Ambulancezorg 2025) zijn van mening dat de focus moet liggen op waardecreatie voor de patiënt. Gestreefd wordt naar zorgcoördinatie en mobiele zorg, waarbij patiënt en zorgvraag centraal staan. Integrale zorg dus!

Wij spelen hierop in door de ontwikkeling van zorgdifferentiatie binnen de ambulancezorg. Onze verpleegkundig specialisten in Ambulancezorg (VSAZ) gaan hierbij een belangrijke rol spelen. Op 1 januari 2019 start een pilot waarbij zij worden ingezet als rapid responder+ in de regio Midden-Brabant. In onze zorgambulancedivisie worden de mogelijkheden van de zorgambulance+ onderzocht. De kwaliteit van onze hulpverlening wordt doorlopend bewaakt door ons medisch stafbureau (MSB) én door middel van intercollegiale zorgevaluatiebegeleiding (ZEB). Deze methodiek passen we al een paar jaar succesvol toe bij ambulanceverpleegkundigen en centralisten, en wordt de komende jaren ook uitgerold voor de ambulancechauffeurs.

ONZE DOELEN

  • Wij leveren de juiste zorg, op de juiste tijd en de juiste plaats
  • Wij streven naar optimale waardecreatie voor de patiënt

ONZE AMBITIES

  • Per 1 januari 2022 zetten wij verpleegkundig specialisten ambulancezorg 16 uur per werkdag en in het weekend in voor het primair proces van de drie grote steden in ons werkgebied: Den Bosch, Tilburg en Breda.
  • Per 1 juli 2020 heeft de RAV Brabant MWN een zorgambulancedivisie die bestaat uit zorgambulances en zorgambulances+
  • Per 1 juli 2019 heeft RAV Brabant MWN 12 ZEB-chauffeurs aangesteld en opgeleid.
  • In 2020 worden 3 hulpverleningen per chauffeur per jaar geëvalueerd volgens de ZEB-methodiek.