DE PATIËNT
EN ONZE AMBITIES

Zorgcoördinatie

De stip op de horizon van de acute zorg is dat individuele zorgaanbieders zijn georganiseerd in een regionaal netwerk acute zorg. De zorgvraag is het uitgangspunt en de patiënt wordt zo snel mogelijk geholpen door de juiste zorgverlener. De patiënt belt één telefoonnummer en hoeft niet zelf al vooraf de afweging te maken welke zorg of hulpverlener hem op dat moment het beste zal helpen. De RAV Brabant MWN besteedt de komende drie jaar veel aandacht aan het invullen van de verschillende benodigde functies en het uitwerken van randvoorwaarden en faciliteiten. Samen met onze ketenpartners Huisartsenpost (HAP), Acute Thuiszorg en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) onderzoeken we in 2019 de mogelijkheden van gezamenlijke triage.

Mobiele zorg

De zorgvraag van de patiënt staat centraal. Dit betekent dat vervoer alleen plaatsvindt als dat strikt nodig is, en dat het soms beter is om de juiste zorg ter plaatse te leveren. We maken een weloverwogen afweging om óf de zorg naar de patiënt te brengen óf de patiënt naar de zorg. Was er voorheen altijd een intentie tot vervoer, nu verschuift het accent langzaam naar acute mobiele zorg zonder vervoer. Dit vergt uitbreiding van het zorgaanbod binnen de ambulancehulpverlening: zorgdifferentiatie! En zorgdifferentiatie vereist functiedifferentiatie. Gezien de complexere zorgvraag van de patiënt voldoet de ambulanceverpleegkundige zoals we die nu kennen niet altijd meer. Er is aanvullende expertise nodig. verpleegkundig specialisten in de ambulancezorg en psysician assistants passen goed in dit profiel omdat zij meer kennis hebben en meer handelingen zelfstandig mogen uitvoeren.

Zorgdifferentiatie

Hoe streeft onze RAV naar optimale klantwaarde en integrale zorg? Wij zijn ervan overtuigd dat zorgdifferentiatie de oplossing is om de geleverde ambulancezorg optimaal aan te laten sluiten bij de zorgvraag van de patiënt. Het streven is om te komen tot differentiatie in de ambulancezorg. Startend bij de zorgambulance (ZAMB), via ZAMB+, naar regulier BLS-vervoer, ALS-vervoer, tot de inzet van verpleegkundig specialisten in ambulancezorg (VSAZ) in het primaire proces van ambulancezorg.

Verpleegkundig specialisten in ambulancezorg (VSAZ)

Bij zorgdifferentiatie is een belangrijke rol weggelegd voor de groep verpleegkundig specialisten, omdat hun kennisniveau en zelfstandige bevoegdheid goed aansluit op de veranderende zorgvraag en toenemende multimorbiditeit. Onze VSAZ zijn vaak al parttime werkzaam bij een huisartsenpost of ziekenhuis om hun accreditatie op peil te houden. Daardoor vormen zij de perfecte schakel in de samenwerking tussen de eerste en tweede lijn van de acute zorg.

Pilot VSAZ als rapid responder+

Per 1 januari 2019 start een pilot waarbij in de regio Midden-Brabant de verpleegkundig specialist acute zorg (VSAZ) als rapid responder wordt ingezet in de ambulancehulpverlening, gedurende 12 uur per dag op werkdagen. Deze pilot vormt de testcase voor het breed en structureel inzetten van deze groep hoog opgeleide professionals in het primaire proces van ambulancezorg binnen ons gehele werkgebied.

Zorgambulance en zorgambulance+

Zorgdifferentiatie betekent ook zorg op maat in het minst spoedeisende segment van onze hulpverlening. Voor het vervoer van patiënten tussen ziekenhuizen of van en naar bestralingscentra zijn verpleegkundigen nodig met andere competenties. Omdat er geen verpleegkundige handelingen nodig zijn, kan worden volstaan met een ander kennis- en opleidingsniveau. Deze zorgambulanceverpleegkundigen zijn eenvoudiger te werven omdat zij minder schaars zijn. De RAV Brabant MWN wil in de komende jaren de bestaande zorgambulancedivisie uitbreiden met de zorgambulance+. De zorgambulance+ wordt bemand door verpleegkundigen niveau 4, waardoor de vervoerscriteria kunnen worden uitgebreid. Dit betekent zowel beter passende zorg voor de patiënt als ontlasting van de reguliere ALS-ambulances.

Zorgevaluatie

Intercollegiale toetsing is in de afgelopen jaren zeer waardevol gebleken bij het op een hoger niveau brengen van de kwaliteit van zorg. Centralisten worden structureel getoetst op het volgen van de uitvraagprotocollen binnen ProQA door een hiervoor opgeleide collega, de kwaliteitscoördinator oftewel EDQ.


Ook de hulpverlening door onze ambulanceverpleegkundigen wordt sinds 2015 geëvalueerd door middel van intercollegiale toetsing. Het systeem van toetsing is gebaseerd op dat van de luchtvaart. In ieder team is hiervoor een collega opgeleid als zorgevaluatiebegeleider (ZEB). Deze manier van werken is in de afgelopen jaren heel succesvol gebleken. In 2018 werd ruim 5% van alle spoedhulpverleningen geëvalueerd, en het nalevingspercentage van de ambulanceprotocollen steeg van gemiddeld 92% in 2014 naar 95% in 2018. We willen dit systeem van zorgevaluatie in de komende jaren in aangepaste vorm uitbreiden naar de functie van ambulancechauffeur. Op de langere termijn is de wens om dit uit te breiden naar de verpleegkundig specialist in ambulancezorg en mogelijk de uitgiftecentralist.

Medisch stafbureau

De afgelopen jaren investeerden wij in de ontwikkeling van een veelzijdig medisch stafbureau (MSB). Het MSB bestaat uit een aantal medisch managers ambulancezorg (MMA’s) en verpleegkundig specialisten in ambulancezorg (VSAZ), aangestuurd door een manager Zorg. De MMA’s zijn SEH-artsen in het ziekenhuis, die parttime zijn gedetacheerd bij de RAV. De VSAZ werken deels op de ambulance, deels in ziekenhuis of huisartsenpost, en deels op het MSB. Deze veelzijdigheid draagt bij aan de samenwerking met en wederzijds begrip tussen de ketenpartners in de acute zorg. Samen bewaken zij de kwaliteit van zorg die door ons geleverd wordt, en vormen zij een achterwacht met adviesfunctie voor de ambulanceteams. Daarnaast zijn zij ook de ‘trendwatchers’ die ontwikkelingen en innovaties vroegtijdig signaleren en volgen, en voeren zij zelf onderzoek uit naar verbetermogelijkheden.