DE KETENPARTNERS EN ONZE AMBITIES

Ziekenhuis

Het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) en het NAZB (Netwerk Acute Zorg Brabant) zijn het platform voor samenwerking en afstemming met de ziekenhuizen in ons werkgebied. Vanuit deze overleggen wordt onderzoek gedaan naar ketenoptimalisatie en de mogelijkheden van zorgcoördinatie. Ook op het gebied van personeelsbeleid werkt de RAV zoveel mogelijk samen met de ketenpartners, met name met de ziekenhuizen. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt, waar de hele acute zorgsector enorm veel last van heeft, is het van groot belang om samen op te trekken. We willen namelijk niet meer elkaars personeel ‘afsnoepen’, maar de handen ineenslaan om samen de problemen op te lossen. De RAV werkt samen met ziekenhuizen en Hogescholen door het gezamenlijk opleiden van personeel in het kader van de invoering van CZO-Flex.

Huisartsen(post) In het primaire proces van ambulancezorg zijn de huisartsen(posten) van grote invloed. Zij zijn in veel gevallen de aanvrager van ambulancevervoer, maar zij zijn ook degenen aan wie de ambulanceverpleegkundige de zorg overdraagt als besloten wordt dat vervoer naar het ziekenhuis niet nodig is. Goede afstemming en begrip voor elkaar zijn noodzakelijk om zowel het proces van de RAV als dat van de huisartsenpost (HAP) optimaal te laten verlopen door middel van zorgcoördinatie op de meldkamer. Door gezamenlijke triage kunnen we op voorhand bepalen hoe de zorgvraag het beste beantwoord kan worden. Deze samenwerking wordt op medische inhoud geïntensiveerd door onze Masters Ambulancezorg te detacheren bij de twee grootste HAP’s van ons werkgebied. Deze detachering zien wij als een belangrijke voorwaarde tot integrale prehospitale zorg, waarbij de Masters Ambulancezorg bekend raken met de NHG-standaarden en de huisartsen ontlasten, wellicht in de toekomst ook door het rijden van visites. Diezelfde Masters Ambulancezorg spelen al een belangrijke rol omdat zij de competenties hebben voor een “verlengde” triage binnen het proces van de ambulancezorg. Een andere voorwaarde voor optimale samenwerking tussen RAV en huisartsen is de digitale zorgoverdracht. Dit RAV spant zich in om dit in de komende jaren te realiseren.

GGZ

In het kader van zorgdifferentiatie zijn de verpleegkundigen van onze midden-complexe ambulancedivisie in 2018 bijgeschoold voor het vervoer van personen met verward gedrag. Op deze manier leveren wij de meest passende zorg voor deze specifieke zorgvraag, én worden de ALS-ambulances ontlast zodat er meer beschikbaarheid is voor acute spoedzorg. Ook de GGZ-instellingen nemen deel aan het onderzoek naar de mogelijkheden van samenwerking in de triage, in de pilot Zorgcoördinatie.

GHOR De GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) is verantwoordelijk voor coördinatie en regie van de Grootschalig Geneeskundige Bijstand. De GHOR werkt nauw samen met de RAV, die verantwoordelijk is voor het leveren van verantwoorde ambulancezorg in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Er worden specifieke eisen gesteld aan de meldkamer ambulancezorg, trainen en oefenen, de inzet bij evenementen en de preparatie op inzet. Ook dient de RAV aan eisen te voldoen op het gebied van ambulancebijstand, gewondenspreiding en het slachtoffervolgsysteem. Bij rampen en crises is optimale samenwerking tussen partners binnen de zorg- en veiligheidsketen van cruciaal belang. Wij maken met onze partners goede afspraken om tijdens een crisis of een ramp goed voorbereid te zijn. Wij beschikken over een regionaal dekkings- en spreidingsplan en hebben met GHOR en ziekenhuizen afspraken vastgelegd over ambulancebijstand en gewondenspreiding in een door het ROAZ vastgesteld gewondenspreidingsplan. In opgeschaalde situaties werken de hulpdiensten en ketenpartners samen in een afgeschermde website (LCMS) om een actueel en gedeeld beeld te onderhouden van het incident. Daarnaast voert de RAV de organisatie van de OvD-G-functie uit voor de GHOR.