LEIDERSCHAP

GR RAV Brabant Midden-West-Noord

De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord is opgericht in 2006 en gevestigd te Tilburg. Het hoofdkantoor bevindt zich in ’s-Hertogenbosch. Onder de GR RAV Brabant Midden-West-Noord vallen twee RAV-regio’s: de RAV Midden- en West-Brabant en de RAV Brabant-Noord. Elke RAV heeft zijn eigen budget, maar alle overkoepelende en ondersteunende zaken worden centraal geregeld, wat efficiencywinst oplevert. Uitvoering en realisatie van ambulancezorg vindt plaats binnen het Nza-budget. Sinds de oprichting in 2006 gebeurt dat geheel zonder financiële bijdrage vanuit de deelnemende gemeenten en sloten we elk jaar af met een positief resultaat. De RAV Brabant MWN voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en conformeert zich aan de door de branchevereniging Ambulancezorg Nederland ontwikkelde landelijke richtlijnen en professionele standaarden voor meldkamer en ambulancezorg.

Bestuur Het Algemeen Bestuur van de RAV Brabant MWN bestaat uit afgevaardigden van de 40 gemeenten die deelnemen aan de Gemeenschappelijke Regeling en komt eenmaal per jaar bijeen. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 6 leden van het Algemeen Bestuur en vergadert driemaal per jaar. Slagvaardige besluitvorming over de uitvoering van de ambulancezorg is onder alle omstandigheden gegarandeerd doordat het Dagelijks Bestuur de uitoefening van al zijn bevoegdheden opdraagt aan de directeur RAV, voor zover de aard van die bevoegdheden zich daartegen niet verzet en er geen wettelijke beperkingen zijn. De directeur RAV oefent deze bevoegdheden uit onder verantwoordelijkheid van en namens het Dagelijks Bestuur. De RAV is een platte organisatie, ingericht voor het leveren van doelmatige en doeltreffende ambulancezorg, waarbij de verantwoordelijkheden bij alle processen duidelijk en beschreven zijn. Taken en bevoegdheden zijn zo laag mogelijk in de organisatie gelegd en er wordt gestuurd op resultaten. Zie het organogram. Directeur RAV De directeur RAV is eindverantwoordelijk voor de strategische beleidsontwikkeling van de RAV, de operationalisering van beleidsdoelstellingen en beheer en mandatering van de aan de RAV ter beschikking gestelde middelen. Tevens is hij directievertegenwoordiger in het kader van het kwaliteitsmanagementsysteem en WOR-bestuurder. MT RAV Het managementteam van de RAV Brabant MWN bestaat uit de directeur, manager Ambulancezorg, manager Zorg Innovatie en Opleiden, manager Bedrijfsondersteuning, manager HR en manager Financiën/Controller. Daarnaast zijn twee adviserende functies toegevoegd aan het MT in de vorm van de adviseur Bedrijfsvoering en de directiesecretaris. De leden van het MT zijn verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en voorbereiding voor het aan hen toegewezen taakveld en als MT-lid voor het beleid van de organisatie in zijn geheel. Zij krijgen daarvoor duidelijke, afgebakende bevoegdheden (waaronder budgetbeheer) van de directeur RAV gemandateerd. Besluitvorming rondom het voorgenomen beleid met betrekking tot het specifieke taakveld vindt plaats in het MT. Voor de implementatie van de besluiten van het MT in de regio’s is de manager Ambulancezorg verantwoordelijk. Teammanagers ambulancezorg De teammanagers geven leiding aan hun team en zijn eerste aanspreekpunt voor de medewerkers. Tijdens een maandelijks bilateraal overleg rapporteert de teammanager aan de manager Ambulancezorg met betrekking tot de onderwerpen personeel, materieel, kwaliteit en de specifieke regiodoelstellingen. Naast de kerntaken heeft elke teammanager een aantal aandachtsgebieden, zoals Roosterplanning, Paraatheid, Scholing, Wagenpark en Crisisbeheersing.

Meldkamer ambulancezorg (MKA) De MKA vervult in operationele zin de regiefunctie op kwaliteit, coördinatie en communicatie in het eerste deel van de keten van de spoedeisende medische hulpverlening. Daarnaast draagt de MKA zorg voor afstemming met de partners in die keten. Een goed functionerende MKA is van groot belang, ook in het kader van dynamisch ambulancemanagement waarin zij de aansturende partij is. De meldkamers ambulancezorg van de RAV Brabant MWN functioneren binnen een gemeenschappelijke meldkamer. De MKA Midden- en West-Brabant samen met de MKA Zeeland in de Meldkamer Zeeland/Midden- en West-Brabant (locatie Bergen op Zoom), de MKA Brabant-Noord samen met de MKA Brabant-Zuidoost in de Meldkamer Oost-Brabant (locatie Den Bosch). De onderlinge afspraken zijn vastgelegd in een convenant.

De MKA valt functioneel en hiërarchisch onder de leiding van de manager Ambulancezorg; de dagelijkse aansturing wordt uitgevoerd door een teammanager MKA. Medisch management Het functiegebied Medisch Management Ambulancezorg is ingebed in Bureau ZIO (Zorg, Innovatie en Opleiden) in de vorm van medisch managers ambulancezorg (MMA) en zorgmasters ambulancezorg, en biedt 24x7 uur beschikbaarheid. Binnen Bureau ZIO is de verantwoordelijkheid geborgd voor de medische aspecten van de ambulancezorgverlening (inclusief meldkamer ambulancezorg). Het medisch management van de RAV Brabant MWN is ingevuld conform de vigerende zorgwetgeving en het Professioneel Statuut MMA (NVMMA en AZN, 2013). Kerntaken van Bureau ZIO zijn bewaking en toetsing van het protocollair handelen, toetsing van opleiding en deskundigheidsbevordering, en evaluatie van de medische aspecten van de klachtenafhandeling. Tevens adviseert Bureau ZIO het management van de RAV inzake alle medische aangelegenheden, en onderhoudt ter zake contacten met de ketenpartners en de Inspectie gezondheidszorg en jeugd (IGJ).

De medische eindverantwoordelijkheid ligt bij de MMA’s van de RAV Brabant MWN. Dit zijn artsen die gekwalificeerd zijn als medisch manager voor een RAV, en naast hun taak als MMA praktisch werkzaam zijn als arts SEH, MMT-arts of kaderhuisarts. Externe partijen De RAV Brabant MWN voert alle ambulancezorg in haar werkgebied zelfstandig uit zonder inzet van externe partijen. Wel wordt in het grensgebied over en weer assistentie verzorgd voor en door collega-RAV’s. Per kwartaal wordt informatie verstrekt over deze burenhulp. De samenwerking is vastgelegd in convenanten en wordt minimaal jaarlijks geëvalueerd.

Overleg- en besluitvormingsstructuur

Besluiten worden genomen in het MT-RAV, dat tweemaal per maand plaatsvindt. De manager Ambulancezorg heeft wekelijks met zijn eigen teammanagers een weekstart en maandelijks een regionaal managementoverleg (RMO). In het RMO wordt uitvoering van beleid uitgewerkt en worden andere operationele zaken besproken. De manager Bedrijfsvoering heeft elke twee weken een overleg met haar kernteam, waarin lopende zaken besproken worden en bekeken wordt hoe in gezamenlijkheid toegevoegde waarde geboden kan worden. Ook de andere leden van het MT bespreken de besluitvorming uit het MT met hun afdeling. Elk jaar is er een voorjaars- en een najaarsconferentie, waaraan MT, teammanagers en strategisch adviseurs deelnemen. Op deze manier worden de verschillende functies betrokken bij beleidsontwikkeling en besluitvorming en is de samenhang tussen de verschillende aandachtsgebieden geborgd. De RAV Brabant MWN heeft een ondernemingsraad die een keer per maand vergadert.

Leiderschap binnen de RAV Brabant MWN

Leiderschap is een begrip met veel aspecten. Het begint bij directie en managementteam, via teammanagers naar de medewerkers. Die op hun beurt weer in meer of mindere mate persoonlijk leiderschap laten zien. Dat persoonlijke leiderschap is volgens ons de basis, de gemene deler. Onze visie is dat alle medewerkers van de RAV zouden moeten acteren vanuit persoonlijk leiderschap. Ongeacht welke functie je vervult. Persoonlijk leiderschap betekent verantwoordelijkheid nemen voor je acties. Taakvolwassen, zelfstandig en respectvol je werk doen. Een belangrijke taak van het management is om medewerkers van hun team te inspireren, ondersteunen en waar nodig aan te spreken op deze zaken. Maar we verwachten ook dat collega’s dit onderling doen en elkaar feedback te geven op houding en gedrag. Een (team)manager maakt gebruik van een positieve benadering vanuit zijn/haar eigen persoonlijk leiderschap. Hij/zij is duidelijk, houdt zich aan afspraken, en treedt de ander respectvol tegemoet. (Team)managers worden uitgenodigd en uitgedaagd om hun persoonlijk leiderschap te ontwikkelen. Een goede basis in het eigen persoonlijk leiderschap is een voorwaarde om succesvol leiding te kunnen geven aan de medewerkers en teams binnen onze organisatie. Voor elke (team)manager kan een andere stijl de best passende zijn. Hiervoor is geen vast format af te spreken, want eenieder maakt gebruik van zijn eigen talenten, competenties, stijl en aanpak. De stijl die het best bij iemand past, is meestal het meest effectief. De vraag op welke manier wij het leiderschap binnen onze RAV ingevuld willen zien, kan niet met één enkel antwoord worden afgedaan. Als we al een etiket willen plakken, komt Transformationeel Leiderschap nog het meest in de buurt. Elke medewerker is weer anders, de context kan verschillen, teams en teamleden bevinden zich op verschillende niveaus van taakvolwassenheid. Dit maakt dat er steeds gezocht moet worden naar de meest passende en effectieve stijl van leidinggeven. Naast de directe aansturing van medewerkers heeft de (team)manager een belangrijke taak in de ontwikkeling van het team. Hij/zij zorgt ervoor dat binnen het team een open en veilige sfeer heerst, waar alle teamleden tot hun recht komen en elkaar steunen en motiveren. Hij/zij gaat de dialoog aan met het team, vanuit het idee dat coaching van het team vaak effectiever is dan coaching van het individu. De RAV Brabant MWN is een groeiende organisatie met een uitgestrekt werkgebied. Sinds de start van de zelfstandige GR in 2006 groeide de RAV van 375 naar bijna 700 medewerkers. Bij een dermate grote organisatie bestaat het risico dat medewerkers zichzelf vooral identificeren met hun eigen team, en minder met de organisatie als geheel. De (team)manager speelt daarom een grote rol bij het stimuleren van de betrokkenheid van de medewerker met de organisatie en haar strategie en doelen. Medewerkers zijn niet alleen bekend met de missie en visie van hun RAV, maar leveren ook een bijdrage aan het behalen van de doelstellingen en het doorlopende proces van leren en verbeteren.