DE MAATSCHAPPIJ EN ONZE AMBITIES

Opgeschaalde zorg De RAV is verantwoordelijk voor het leveren van verantwoorde ambulancezorg tijdens opgeschaalde omstandigheden en crises. Wij werken volgens het Grootschalige Geneeskundige Bijstandsmodel (GGB). Omdat de reguliere ambulancezorg als vertrekpunt wordt gebruikt, sluit dit model goed aan bij de dagelijkse manier van werken in de praktijk.

Bij de ontwikkeling van het GGB-model staan doelmatigheid, flexibiliteit, en het verbeteren van de responstijd hoog in het vaandel, waarbij het zo snel mogelijk vervoeren van slachtoffers voor de juiste snelle zorg naar een ziekenhuis (‘scoop en run’) onze eerste doelstelling is.

De GGB-slagkracht is afhankelijk van een optimale samenwerking en afstemming tussen de ketenpartners in een multidisciplinair verband; daarom investeren wij veel in het actief betrekken van ketenpartners bij ontwikkelingen, training en oefeningen. Elke afzonderlijke partij binnen het model kent een zelfstandige verantwoordelijkheid voor de eigen kwaliteitsinrichting en uitvoering; zo ook de RAV. Wij werken sinds 2019 met een Incident Respons Team (IRT), waarmee nog slagkrachtiger kan worden gehandeld ten tijde van een GGB-, TGB- of CBRN-incident. Het IRT van onze RAV werkt op basis van overeenkomsten per 1-1-2021 ook bovenregionaal voor de regio’s Zeeland, Brabant-Zuidoost en Limburg. De ontwikkelplannen binnen onze crisisbeheersing worden versterkt op basis van Business Continuity Management (BCM). Dit is een modern managementproces voor het identificeren van bedreigingen voor een organisatie, en op de mogelijke impact van deze bedreigingen op de zorgcontinuïteit en de bedrijfsvoering indien zij zich daadwerkelijk voordoen. Wij zetten de komende jaren in op het wegnemen van restrisico’s binnen het primaire proces en de bedrijfsvoering (interne crisisbeheersing) door actieve toepassing van BCM. Tijdens de Covid-19-pandemie wierp deze goede voorbereiding al zijn vruchten af.

Convenant met Sint Maarten

De RAV Brabant MWN heeft sinds 2015 een convenant met het ministerie van Volksgezondheid op Sint Maarten met als oorspronkelijk doel de ontwikkeling van de reguliere ambulancezorg in relatie met opgeschaalde zorg op Sint Maarten te stimuleren en te ondersteunen. Naar aanleiding van de resultaten van dit eerste convenant werd door het ministerie op Sint Maarten het vertrouwen uitgesproken en de wens kenbaar gemaakt de komende jaren de samenwerking met onze RAV voort te zetten, met als doel de organisatie verder te verbeteren en te professionaliseren. Het traject is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een meer geïntegreerde aanpak op het gebied van beleid, beheer en kwaliteitsborging. Belangrijke vragen spelen daarbij een rol, zoals: Hoe wil de dienst zich profileren? Welke partijen kunnen een actievere rol spelen binnen de acute zorgverlening en het vervoer van patiënten? Hoe kan de kwaliteitszorg optimaal geborgd worden? Hoe worden de beschikbare middelen optimaal ingezet? Er is gezamenlijk gewerkt aan een meerjarenbeleidsplan voor de periode 2022-2025, waar ook bij de uitrol onze expertise zal worden ingezet. Het streven is om, vanuit de kaders van het meerjarenbeleid, de ambulancezorg op Sint Maarten met ondersteuning van onze RAV de komende jaren door te laten groeien naar een organisatie met een duidelijke duurzame en herkenbare positie en aantoonbare professionaliteit.

Team Ambulance voor basisscholen

Een ander voorbeeld van kennisdeling is Team Ambulance, waarmee we in 2015 gestart zijn. Dit project biedt leerlingen van de basisschool op een laagdrempelige manier informatie over ambulancehulpverlening. Daarvoor ontwikkelden we speciaal lesmateriaal in de vorm van een lesboek, werkbladen en een animatiefilmpje. Het bezoek aan de school vindt plaats met een kleurrijke, in het thema bestickerde ambulance. Een groep enthousiaste medewerkers verzorgt deze bezoeken op vrijwillige basis. Team Ambulance bezoekt ook diverse evenementen voor kinderen.

Betere besteding budgetten acute zorg Door zorgcoördinatie en –differentiatie kunnen we de acute zorg beter afstemmen, waardoor er in toenemende mate sprake kan zijn van waardecreatie voor zowel de patiënt als de keten. Hierdoor kan de kwaliteit van zorg verbeteren en zullen de kosten dalen. Dit draagt op termijn bij aan een betere besteding van de publieke gelden.