MANAGEMENT VAN PROCESSEN

Kwaliteitssysteem

De RAV is sinds 2005 volledig HKZ-gecertificeerd en levert veilige ambulancezorg. In 2014 werd het certificaat voor Patiëntveiligheid behaald en in 2018 de ISO-certificering voor Informatieveiligheid. De meldkamers van Brabant-Noord en Midden- en West-Brabant behaalden beide de ACE-norm voor het uitvraagsysteem ProQA in respectievelijk 2016 en 2017. Het protocollair handelen van de meldkamercentralisten wordt nauwgezet gemonitord binnen dit systeem door middel van intercollegiale toetsing en evaluatie (EDQ).

Informatiegestuurd werken

Naast het beheersen en verbeteren van haar processen, streeft de RAV Brabant MWN naar informatiegestuurd werken. De basis hiervoor is al gelegd, maar in de komende jaren zal veel aandacht besteed worden aan verdere uitbouw en ontwikkeling. Informatiegestuurd werken moet zijn beslag krijgen door de hele organisatie heen, van organisatiebrede zaken als paraatheid- en personeelsplanning tot vakbekwaamheid en ontwikkeling van individuele medewerkers. Besluitvorming en sturing moet zoveel mogelijk plaatsvinden op basis van betrouwbare, actuele informatie en objectieve cijfers. Daarnaast zorgt een goede informatievoorziening voor efficiencywinst in de uitvoering.

Meldkamerproces

De RAV controleert en verbetert continu de selectie en triage bij de ambulancezorg, dit is geborgd binnen de methodiek van het triagesysteem ProQA. Daarnaast wordt er getraind met een digitale tool in spelvorm, met als doel om de effectiviteit van de uitgifte op een hoger niveau te brengen. Zorgintake en –indicatie geschiedt enkel door BIG-geregistreerde verpleegkundigen. Alleen aan de uitgiftekant worden niet-verpleegkundig centralisten ingezet.

Proces spoedvervoer

De RAV analyseert de oorzaken van de overschrijdingen en neemt waar mogelijk maatregelen om deze zoveel mogelijk te voorkomen. De overschrijdingen op ritten met urgentie A1 worden dagelijks door de betreffende teammanager geanalyseerd. Het management heeft doorlopend zicht op productie en prestaties door het gebruik van digitale rapportages en dashboards. Regelmatig worden analyses uitgevoerd op de doeltreffendheid van de spreiding en beschikbaarheid van ambulances. Op basis daarvan vindt aanpassing, verschuiving en (indien financieel mogelijk) uitbreiding van paraatheid plaats. De RAV Brabant MWN streeft naar de beste prestatie die mogelijk is met de middelen die zij daarvoor tot haar beschikking heeft. De focus ligt hierbij op de ritten met urgentie A1. Als gevolg van het streven om zoveel mogelijk patiënten in het werkgebied binnen 15 minuten te bereiken, bevindt de meeste beschikbaarheid van ambulances zich in de stedelijke gebieden. Er blijft een spanningsveld tussen totaalprestatie en prestatie op gemeenteniveau. Een belangrijk argument bij de prioriteitstelling is dat bij de focus op de totaalprestatie het grootst aantal mensen op tijd geholpen wordt.

Proces planbaar vervoer

Het planbare vervoer wordt ondersteund door een adequaat werkend geautomatiseerd planningsysteem. Het team Laag- en middencomplexe ambulancezorg rijdt overdag en ‘s avonds op werkdagen, en overdag op weekend- en feestdagen. Daarbuiten zet de RAV reguliere ambulances in. Voor het planbare vervoer zijn normen over de afgesproken haal- of brengtijd gecommuniceerd met de betreffende zorginstellingen. Voor bestralings- en behandelafspraken wordt het afgesproken tijdstip strikt aangehouden. Voor het overige vervoer geldt een marge van één uur. Is geen strikt tijdstip noodzakelijk, dan geldt een marge van twee uur. Voor het laag- en middencomplexe ambulancevervoer gelden strikte inzetcriteria. In het werkgebied van de RAV Brabant MWN worden personen met verward gedrag door de laag- en middencomplexe ambulance vervoerd. De teams ontvingen hiervoor een gerichte bijscholing.