METEN EN VER­BETEREN

Integrale planning en control cyclus

De RAV Brabant MWN werkt volgens een integrale planning en control cyclus. De doorlopende cyclus van plan, do, check en act komt terug op meerdere plaatsen in de organisatie zoals bijvoorbeeld de beleidscyclus, verbetercyclus, financiële cyclus en bij het uitvoeren van projecten. Eens in de vier jaar wordt een meerjarenbeleidsplan opgesteld, ook wel het regionaal ambulanceplan (RAP) genoemd. De input hiervoor komt onder andere uit een contextanalyse, die om het jaar wordt uitgevoerd, uit externe en interne audits, de verbetercyclus, het BCM-traject, de klachtenprocedure en het medewerkeronderzoek. De RAV Brabant MWN houdt vinger aan de pols bij zowel externe als interne ontwikkelingen en speelt daar tijdig en adequaat op in. Vanuit het meerjarenbeleidsplan wordt jaarlijks een jaarplan opgesteld. Vanuit dit jaarplan maken de verschillende afdelingen en teams hun eigen jaarplan, met díe zaken die gaan bijdragen aan de organisatiedoelstellingen van dat jaar. Daarnaast zijn in dit jaarplan specifieke team- en afdelingseigen verbeterpunten opgenomen. De RAV Brabant MWN streeft ernaar alle medewerkers te betrekken bij haar beleid. Zij krijgen de gelegenheid tot het leveren van input en het fungeren als klankbord. Via het Intranet Ambupoint worden zij op de hoogte gehouden van voortgang en ontwikkelingen, en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

A3-methodiek

De beleidscyclus van de RAV is vormgegeven conform de A3-methodiek. In een A3-jaarplan worden doelstellingen en acties voor het komende jaar vastgelegd. Het A3-jaarplan is opgesteld conform het INK-model en bevat doelstellingen (resultaatgebieden) en acties (organisatiegebieden). Elke actie is toebedeeld aan een actor, die hiervoor een A3-actieplan opstelt. Driemaal per jaar vindt er een A3-gesprek plaats over de stand van zaken van dit actieplan, tussen de actor en de verantwoordelijke manager uit het MT RAV. De voortgang wordt vastgelegd in de viermaandelijkse MARAP (managementrapportage). Daarnaast worden de voorlopige resultaten van januari tot en met augustus gepresenteerd aan het Dagelijks Bestuur in de vorm van een BURAP (bestuursrapportage).

Financieel

De RAV heeft een meerjarenbegroting, gekoppeld aan het meerjarenbeleidsplan (RAP). In de begroting worden de inkomsten en uitgaven inzichtelijk gemaakt. In de begroting en de financiële administratie zijn uitgaven en ontvangsten ten behoeve van ambulancezorg duidelijk traceerbaar naar bron en bestemming en onderscheiden van eventuele andere bedrijfsmatige activiteiten. De RAV heeft afgeleid van het jaarplan viermaandelijkse managementrapportages, waarbij inhoud aan financiën is gekoppeld.