De RAV Brabant Midden-West-Noord streeft naar optimale waardecreatie voor de patiënt, oftewel: het verschil maken op het niveau van de leefwereld van de patiënt. Er is sprake van een veranderende zorgvraag. De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder. Deze autonome, zelfredzame ouderen blijven steeds vaker zelfstandig wonen, ondanks dat er in deze groep vaak sprake is van multimorbiditeit. De RAV wordt daardoor steeds vaker ingezet voor ziektebeelden waarvoor onze reguliere ambulanceverpleegkundigen niet zijn opgeleid of waarvoor om verschillende redenen de huisarts niet wordt geraadpleegd maar 112 wordt gebeld.

Zowel VWS (Houtskoolschets 2020) als AZN (Visiedocument AZN Ambulancezorg 2025) zijn van mening dat de focus moet liggen op waardecreatie voor de patiënt. We streven naar zorgcoördinatie en mobiele zorg, waarbij patiënt en zorgvraag centraal staan. Integrale zorg dus!

Wij spelen hierop in door de ontwikkeling van zorgdifferentiatie binnen de ambulancezorg. Onze zorgmasters ambulancezorg - Verpleegkundig Specialisten in Ambulancezorg (VSA) en Physician Assistents Ambulancezorg (PAA) - spelen hierbij een belangrijke rol. In 2019 vervulden wij een pioniersrol door in de regio Tilburg, met goedkeuring van VWS, een pilot te starten waarbij zorgmasters ambulancezorg werden ingezet als zelfstandig rapid responder met extra bevoegdheden in het primaire proces. In 2021 werd dit uitgebreid naar Den Bosch en Breda, waardoor wij deze specialistische ambulancezorg nu aanbieden in de drie grote steden van ons werkgebied. Inmiddels wordt de meerwaarde van deze zorg ook landelijk onderkend en onderzoeken meerdere RAV’s de mogelijkheden van zorgmasters ambulancezorg, in het kader van een driejarige pilot met instemming van VWS en AZN. Daarnaast ondergaat ons zorgambulanceteam een upgrade naar laag- en middencomplex vervoer. De kwaliteit van onze hulpverlening wordt doorlopend bewaakt door ons Bureau Zorg, Innovatie en Opleiden (ZIO) én door middel van intercollegiale zorgevaluatie. Deze methodiek passen we al meerdere jaren succesvol toe bij ambulanceverpleegkundigen, centralisten en ambulancechauffeurs.

ONZE DOELEN

  • Wij leveren de juiste zorg, door de juiste zorgverlener, op de juiste tijd en plaats
  • Wij streven naar optimale waardecreatie voor de patiënt

ONZE AMBITIES

  • Wij zetten zorgmasters ambulancezorg in voor het primair proces Ambulancezorg in Den Bosch, Tilburg en Breda.
  • Wij hebben een team Laag- en Middencomplexe ambulancezorg (team LMC) dat al ons besteld vervoer en het vervoer van verwarde personen verzorgt.
  • Wij hebben een systeem van intercollegiale zorgevaluatie voor alle functies binnen ons primair proces.
  • We gaan in gesprek met de patiënt om de geboden zorg te evalueren.