DE PATIËNT
EN ONZE AMBITIES

Zorgcoördinatie

De stip op de horizon van de acute zorg is dat individuele zorgaanbieders zijn georganiseerd in een regionaal netwerk acute zorg. De zorgvraag is het uitgangspunt en de patiënt wordt zo snel mogelijk geholpen door de juiste zorgverlener. De patiënt belt één telefoonnummer en hoeft niet zelf al vooraf de afweging te maken welke zorg of hulpverlener hem op dat moment het beste zal helpen. Sinds 2019 besteden wij veel aandacht aan

het invullen van de verschillende benodigde functies en het uitwerken van randvoorwaarden en faciliteiten die nodig zijn om dit doel te realiseren. In de pilot ‘Zorgcoördinatie in de Bossche regio’ onderzoeken wij, samen met onze ketenpartners Huisartsenpost (HAP), Acute Thuiszorg en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), de mogelijkheden van gezamenlijke triage. Het doel hiervan is het regelen van de juiste vervolgzorg voor de patiënt. Dat kan bijvoorbeeld de huisarts zijn, maar ook de wijkverpleegkundige, GGZ of SEH van het ziekenhuis. De inzet van onze zorgmasters ambulancezorg speelt hierin een cruciale rol, doordat zij kunnen worden ingezet voor “verlengde triage”. Ook onderzoeken wij samen met onze ketenpartners de mogelijkheden van zorgcoördinatie in andere delen van ons werkgebied.

Mobiele zorg

De zorgvraag van de patiënt staat centraal. We maken een weloverwogen afweging om óf de zorg naar de patiënt te brengen óf de patiënt naar de zorg. Was er voorheen altijd een intentie tot vervoer, nu verschuift het accent langzaam naar acute mobiele zorg zonder vervoer. Dit vraagt om uitbreiding van het zorgaanbod binnen de ambulancehulpverlening: zorgdifferentiatie dus! En zorgdifferentiatie vereist functiedifferentiatie. Onze ambulanceverpleegkundigen zijn goed opgeleid, vakbekwaam en ervaren, maar de complexere zorgvraag van de patiënt vraagt steeds vaker de inzet van aanvullende expertise. Zorgmasters ambulancezorg zoals Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants passen goed in dit profiel, omdat zij meer kennis hebben en meer handelingen zelfstandig mogen uitvoeren.

Zorgdifferentiatie

Hoe streven wij naar optimale klantwaarde en integrale zorg? Wij zijn ervan overtuigd dat zorgdifferentiatie de oplossing is om de geleverde ambulancezorg optimaal aan te laten sluiten bij de zorgvraag van de patiënt. Het streven is om te komen tot differentiatie in de ambulancezorg. Startend bij laag- en middencomplex ambulancevervoer, naar ALS-vervoer, tot de inzet van zorgmasters ambulancezorg in het primaire proces van ambulancezorg.

Zorgmaster ambulancezorg

Bij zorgdifferentiatie is een belangrijke rol weggelegd voor de groep zorgmasters ambulancezorg, omdat hun kennisniveau en zelfstandige bevoegdheid goed aansluit op de veranderende zorgvraag en toenemende multimorbiditeit. Zij vormen de perfecte schakel in de samenwerking tussen de eerste en tweede lijn van de acute zorg. De hiervoor benodigde kennis, kunde en competenties zijn vastgelegd in een kwaliteitskader.

Pilot VSAZ als rapid responder+

Op 1 januari 2019 startten wij een pilot waarbij in de regio Tilburg de verpleegkundig specialist acute zorg (VSA) als rapid responder werd ingezet in de ambulancehulpverlening. Deze pilot vormde de testcase voor het breed en structureel inzetten van deze groep hoog opgeleide professionals in het primaire proces van ambulancezorg binnen ons gehele werkgebied. In 2021 werd de inzet uitgebreid naar Den Bosch en Breda. De pilot was zeer succesvol en vindt inmiddels navolging door het hele land, waar de mogelijkheden door diverse RAV’s verder onderzocht worden onder de paraplu van het kwaliteitskader Master Ambulancezorgprofessional. Na afsluiting van de pilot is de inzet van de zorgmaster ambulancezorg (naast VSA ook Physician Assistents Ambulancezorg) in het ambulanceproces opgenomen als onderdeel van onze dagelijkse paraatheid.

Laag- en Middencomplexe ambulancezorg

Zorgdifferentiatie betekent ook zorg op maat in het minst spoedeisende segment van onze hulpverlening. Voor het vervoer van patiënten tussen ziekenhuizen of van en naar bestralingscentra zijn verpleegkundigen nodig met andere competenties. Omdat er beperkt verpleegkundige handelingen nodig zijn, kan worden volstaan met een ander kennis- en opleidingsniveau: niveau-4 verpleegkundigen. Het aanbod van niveau-4 verpleegkundigen is groter dan dat van de niveau-5 verpleegkundigen die nodig zijn voor het hoog-complex ambulancevervoer. Dit kan de benodigde instroom vergemakkelijken. In de komende jaren wordt het bestaande zorgambulanceteam omgevormd naar team LMC (Laag- en Middencomplexe ambulancezorg). Vanaf 2023 wordt 95% van het vervoer met urgentie B uitgevoerd door team LMC. Dit betekent zowel beter passende zorg voor de patiënt als ontlasting van de reguliere ALS-ambulances.

Zorgevaluatie Intercollegiale toetsing is in de afgelopen jaren zeer waardevol gebleken bij het op een hoger niveau brengen van de kwaliteit van zorg. Centralisten worden structureel getoetst op het volgen van de uitvraagprotocollen binnen ProQA door een hiervoor opgeleide collega, de kwaliteitscoördinator (EDQ).

De hulpverlening door onze ambulanceverpleegkundigen evalueren we sinds 2015 door middel van intercollegiale toetsing, die van onze chauffeurs sinds 2019. Het systeem van toetsing is gebaseerd op dat van de luchtvaart (Crew Resource Management). In ieder team is hiervoor een collega opgeleid als zorgevaluatiebegeleider (ZEB).

We streven ernaar om dit systeem van zorgevaluatie de komende jaren in aangepaste vorm uit te breiden naar de functie van zorgmaster ambulancezorg en de uitgiftecentralist. Daarnaast onderzoeken wij de mogelijkheden om zorgevaluatie in direct contact met de patiënt zelf te realiseren.

Bureau ZIO

De afgelopen jaren investeerden wij in het realiseren van een stafbureau dat zorgdraagt voor de (door)ontwikkeling van ambulancezorg en het bewaken van vakbekwaamheid. Bureau Zorg, Innovatie en Opleiden (ZIO) bestaat uit een aantal medisch managers (MMA) en zorgmasters ambulancezorg, aangestuurd door de manager ZIO. De MMA’s zijn SEH-arts, MMT-arts of kaderhuisarts, parttime gedetacheerd bij de RAV. De zorgmasters ambulancezorg werken deels op de ambulance, deels in het ziekenhuis of op de huisartsenpost, en deels bij bureau ZIO. Deze veelzijdigheid draagt bij aan de samenwerking met en wederzijds begrip tussen de ketenpartners in de acute zorg. Samen bewaken zij de kwaliteit van zorg die door ons geleverd wordt, en vormen zij een achterwacht met adviesfunctie voor de ambulanceteams. Daarnaast zijn zij ook de ‘trendwatchers’ die ontwikkelingen en innovaties vroegtijdig signaleren en volgen, en zelf onderzoek doen naar verbetermogelijkheden.